निर्माण व्यवसायी गौचनको हत्या विरोधमा चक्काजाम

k|wfgdGqL z]/axfb'/ b]pjf g]kfn lgdf{0f Joj;foL dxf;+3sf cWoIf z/bs'df/ uf}rgk|lt >4f~hln ck{0f ug'{x'Fb} . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;; .

काठमााडौं : नेपाल निर्माण व्यवसायी महासघका अध्यक्ष सरदकुमार गोचनका हत्याको विरोधमा दोलखाको चरिकोटमा चक्काजाम गरिएको छ ।

गौचनको हत्यामा संलग्नलार्इ कारवाहीको माग गर्दै दोलखाको सदरमुकाम चरिकोटमा एक घण्टा चक्काजाम गरेर स्थानीयले विरोध जनाएका हुन् ।

चक्काजामको आयोजना निर्माण व्यवसायी स‌ंघ दोलखाको आयोजनामा भएको हो । व्यवसायिको दिनदाहाडै राजधानीमै हत्या हुनुलाई राज्यको सुरक्षा लापरबाही भएको भन्दै उनीहरुले व्यवसायिको जीवनरक्षाको समेत माग गरेका छन् ।,

चक्काजाममा दोलखाका उद्योगी, व्यवसायी उल्लेख सहभागी रहेको थियो। उनीहरुले गौचनको हत्यामा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

Leave a Reply